Formularz zgłoszeniowyDane do faktury

Nazwa podmiotu *

Adres *

NIP *

Nr Tel *

Email kontaktowy *

Uczestnicy

Imię, Nazwisko, Stanowisko, Adres e-mail
UWAGA: W przypadku szkolenia dwudniowego, prosimy wskazać w których dniach będą Państwo obecni

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej