Wdrożenie PBI zgodnie z KRI

Usługa obejmuje opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami  ust. 1 i 2 § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 526)

Etap 1

Audyt zerowy
Przeprowadzenie audytu zerowego na zgodność z obowiązującymi przepisami.
Zapoznanie się z dokumentacją Podmiotu i jej systemami informatycznymi

Etap 2

Inwentaryzacja aktywów

 • Przeprowadzenie wywiadów w organizacji, gdzie występują dokumenty i systemy informatyczne
 • Dokonanie spisu aktywów (dokumentów i systemów informatycznych)

Etap 3

Analiza ryzyka

 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Wyliczenie ryzyk w arkuszu analizy ryzyka
 • Opracowanie planu postępowania z ryzykiem

Etap 4

Dokumentacja SZBI

 • Opracowanie deklaracji polityki bezpieczeństwa
 • Opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji (w tym Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym)

Etap 5

Opracowanie procedur bezpieczeństwa osobowego

 • Procedura zatrudniania i zwalniania pracowników
 • Procedura przeprowadzania Szkoleń
 • Oświadczenia i upoważnienia

Opracowanie procedur bezpieczeństwa fizycznego

 • Procedura zabezpieczania pomieszczeń i przyznawania dostępu do pomieszczeń
 • Wykaz budynków i pomieszczeń wraz z zabezpieczeniami, gdzie przetwarzane są aktywa
 • Procedura dostępu osób trzecich

Opracowanie procedur zarządzania systemami informatycznymi

 • Procedura nadawania/odbierania uprawnień
 • Procedura korzystania z systemu informatycznego
 • Procedura korzystania z komputerów przenośnych
 • Procedura zarządzania nośnikami wymiennymi
 • Procedura zarządzania hasłami
 • Procedura korzystania z poczty email
 • Procedura korzystania z internetu
 • Procedura czystego ekranu
 • Procedura korzystania z systemu zdalnej pracy (VPN)
 • Procedura wymiany i przekazywania informacji z systemu informatycznego
 • Procedura korzystania z zabezpieczeń kryptograficznych
 • Procedura archiwizacji
 • Procedura przeglądu i konserwacji systemu informatycznego
 • Procedura monitorowania systemuProcedura aktualizacji i instalacji poprawek i nowych wersji programów

Etap 6

Opracowanie dokumentacji systemowej – Procedury systemowe i szablony

Opracowanie procedur:

 • nadzoru nad dokumentami i zapisami
 • reagowania na incydenty
 • przeprowadzania audytów
 • działań korygujących i zapobiegawczych
 • przeglądów SZBI
 • plany awaryjne

Etap 7

Wdrożenie systemu

 • Szkolenie świadomościowe pracowników z obowiązków wynikających przestrzegania SZBI
 • Wprowadzenie klauzul poufności, oświadczeń o zachowaniu poufności, upoważnień  do pomieszczeń i korzystania z systemów informatycznych, gdzie przetwarzane są aktywa
 • Zaprowadzenie rejestru incydentów
 • Zapisy w dziale IT
 • Wyszkolenie audytorów i przeprowadzenie audytów systemu
 • Ponowna analiza ryzyka z uwzględnieniem wdrożonych zabezpieczeń
 • Zaprowadzenie rejestru działań korygujących i zapobiegawczych
 • Przeprowadzenie przeglądu zarządzania

Kto jest on-line

Zdjęcie profilowe Klaudiusz Maciejowski

O nas

Zontek i Wspólnicy Sp. k.

ul. F. Płaskowickiej 46/129 02-778 Warszawa
22 406 82 91
biuro@zontekiwspolnicy.pl
top
X
X