Opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnej z RODO

Opracowanie dokumentacji (wdrożenie) ochrony danych osobowych zgodnej z RODO

 • Przygotowujemy dokumentację na podstawie audytu u Państwa – dzięki audytowi jest ona zindywidualizowana
 • Tworzona dokumentacja uwzględnia oczekiwania i preferencje Kontrolerów Urzędu Ochrony podczas ewentualnej kontroli tego urzędu
 • Na koniec przekazujemy Państwu komplet dokumentów oraz precyzyjną listę działań do wykonania, aby osiągnęli Państwo pełną zgodność z wymaganiami RODO

Etap 1

Audyt stanu ochrony danych osobowych
Przeprowadzenie audytu wstępnego w wyniku którego identyfikowane są kategorie osób, kategorie danych, aktywa, programy, obszary przetwarzania, osoby upoważnione
 

Etap 2

Zaprowadzenie rejestru czynności przetwarzania

 • Przygotowanie rejestru czynności przetwarzania dla Administratora (RCP)
 • Jeżeli dotyczy, przygotowanie rejestru kategorii czynności przetwarzania dla Podmiotu przetwarzającego

Etap 3

Opracowanie zgodnej z RODO dokumentacji ochrony danych osobowych

 • Utworzenie lub aktualizacja Polityki Ochrony Danych Osobowych
 • Utworzenie lub aktualizacja Instrukcji zarządzania RODO (Wykazu Zabezpieczeń) wraz z niezbędnymi załącznikami i formularzami
 • Opracowanie szablonów pisemnych oświadczeń oraz klauzul poufności dla pracowników (lub podwykonawców) oraz imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Etap 4

Przeprowadzenie analizy ryzyka / oceny skutków

 • Wybór narzędzia do przeprowadzenia analizy ryzyka
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka i opracowanie arkusza analizy ryzyka
 • Gdy wymagane, przeprowadzenie pełnej oceny skutków zgodnej z wymaganiami RODO

Etap 5

Weryfikacja zgodności przetwarzania z przepisami RODO

 • Weryfikacja legalności przetwarzania zidentyfikowanych kategorii osób w oparciu o Art. 6, 9 RODO.
 • Opracowanie metody spełnienia obowiązku informacyjnego dla osób, który dane dotyczą w oparciu o Art. 13, 14 RODO oraz
 • Opracowanie treści klauzul informacyjnych i klauzul zgód

Etap 6

Stworzenie wzorów umów powierzenia danych osobowych        
Opracowanie draftów umów powierzenia (poufności) do zastosowania przez Administratora z podmiotami, którym powierzył przetwarzanie danych

Etap 7

Weryfikacja zgodności oprogramowania z przepisami RODO
Sprawdzenie funkcjonalności oprogramowania do przetwarzania danych osobowych pod kątem spełniania wymagań RODO: rozliczalności operacji, rozliczalności użytkowników i administratorów, realizacji prawa do bycia zapomnianym i ograniczania przetwarzania

Etap 8

Opracowanie regulaminu Ochrony Danych Osobowych
Opracowanie regulaminu Ochrony Danych Osobowych do zapoznania się przez pracowników Administratora.
Uwaga: organizacja szkolenia wewnętrznego dla pracowników wymaga odrębnego ustalenia

Etap 9

Zadania końcowe

Sformułowanie zaleceń do najwyższego kierownictwa Administratora, dotyczących poprawy bezpieczeństwa danych osobowych i zapewniających uzyskanie zgodności z przepisami RODO

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej