UWAGA: OPIS SZKOLENIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ TERMINARZA


Kraków, Hotel CENTRUM, Os. Centrum E12, przy Al. Jana Pawła II
23-24.01.2020

Koszt uczestnictwa 1 osoby w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT = 1205,4
Koszt uczestnictwa 1 osoby w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN+23%VAT = 725,7

Jacek Zontek: Szkoleniowiec, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze ochrony informacji. Audytor wiodący ISO 27001. Pełni funkcję IOD w kilkunastu podmiotach publicznych i w przedsiębiorstwach. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych. Twórca opracowań i manuali jako narzędzi wsparcia IOD.


Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48
17-18.02.2020

Koszt uczestnictwa 1 osoby w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(kwota do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 osoby w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(kwota do przelewu 725,70 PLN)

Jacek Zontek: Szkoleniowiec, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze ochrony informacji. Audytor wiodący ISO 27001. Pełni funkcję IOD w kilkunastu podmiotach publicznych i w przedsiębiorstwach. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych. Twórca opracowań i manuali jako narzędzi wsparcia IOD.


Warszawa, Centrum Okopowa ul. Okopowa 55
29-30.01.2020

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)


Gdańsk, AMBER Hotel, ul. Powstańców Warszawskich 45
24-25.02.2020

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

Leszek Witczak. Trener, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 7-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony informacji. Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany Audytor wiodący ISO 27001. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sfery budżetowej. Outsourcowany IOD w kilkunastu organizacjach.


Poznań, Hotel Mat’s, ul. Bułgarska 115
27-28.02.2020

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

Leszek Witczak. Trener, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 7-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony informacji. Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany Audytor wiodący ISO 27001. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sfery budżetowej. Outsourcowany IOD w kilkunastu organizacjach.

szkolenie ochrona danych osobowych poznań | szkolenie rodo poznań | rodo szkolenie poznań | szkolenie z rodo poznań

2 dniowe warsztaty wdrażania dokumentacji RODO w firmach i podmiotach publicznych

Adresaci kursu

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie dokumentacji RODO (w zależności od dnia szkoleniowego):
  • w firmie B2B, w firmie z marketingiem, e-business, w firmie komunalnej
  • w urzędzie miasta/gminy, starostwie, szpitalu, jednostce medycznej, fundacji
 • Inspektorzy Ochrony Danych pracujący w outsourcingu
 • Osoby chcące poznać zasady ochrony danych osobowych zawarte w RODO
 • Informatycy odpowiedzialni za zabezpieczenie danych zgodnie z RODO
 • Osoby wykonujące usługi outsourcingu IT na rzecz klientów

Ogólna informacja o kursie

 • Dwudniowy warsztatowy kurs prezentujący branżowe pakiety dokumentacji RODO  dla biznesu i podmiotów publicznych

 

 • Kurs bez teorii, wyłącznie w oparciu o przykładowe dedykowane branżowe pakiety dokumentacji
 
 • Korzyścią z ukończenia kursu jest umiejętność szybkiego i kompleksowego opracowania i wdrożenia dokumentacji RODO zarówno w podmiocie biznesowym oraz w podmiocie publicznym oraz w fundacji

 

 • Ważne – każdy uczestnik kursu otrzyma 17 branżowych pakietów dokumentacji RODO i będzie mógł je samodzielnie adaptować do własnych potrzeb

 

 • Gwarantujemy późniejszą nieodpłatną aktualizację pakietów

Poszkoleniowe korzyści przysługujące każdemu z uczestników

 • Każdy z uczestników otrzyma kompetencyjny Certyfikat  Inspektora Ochrony Danych

 

 • Każdy z uczestników otrzyma mailem rozbudowaną sektorową dokumentację

 

Zawartość materiałów wysyłanych do uczestników

 • dokumentacja RODO w kadrach , ZFŚŚ, w księgowości

 • dokumentacja  dot. monitoringu wizyjnego dla pracodawacy
 • dokumentacja  dot. monitoringu poczty elektronicznej, pojazdów wyposażonych w GPS
 • pakiet dokumentacji RODO w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym  (B2B)
 • mała działalność  gospodarcza (usługi: księgowe, informatyczne, kosmetyczne, fryzjerskie )

 • pakiet dokumentacji RODO  w skepie internetowym + marketing

  + facebook (B2C)

 • pakiet dokumentacji RODO  w MPWIK, ZTM

 • pakiet dokumentacji RODO  w  spółdzielniach mieszkaniowych

 • pakiet dokumentacji RODO  w wydawnictwach

 • pakiet dokumentacji RODO  w fundacji
 • pakiet  dokumetacji RODO w zamówieniach publicznych
 • pakiet  dokumentacji RODO w placówce medycznej (szpital, przychodnia)
 • pakiet  dokumentacji RODO w placówce oświatowej
 • pakiet  dokumentacji RODO w urzędzie gminy
 • pakiet  dokumentacji RODO w OPS
 • pakiet  dokumentacji RODO w powiatowym urzędzie pracy
 • dokumentacja RODO  dla  domów kultury
 

Zawartość poszczególnych pakietów

 • branżowy rejestr czynności przetwarzania
 • dedykowane klauzule informacyjne oraz scenariusze wykonania obowiązku informacyjnego
 • dedykowane umowy powierzenia
 • excelowy nieodpłatny program do zarządzania upoważnieniami i ewidencją osób upoważnionych, dostosowany do wymagań tzw. RODO sektorowego, szablony upoważnień
 • branżowy przykładowy arkusz analizy ryzyka  (z branżowymi zagrożeniami i typowymi zabezpieczeniami)
 • Polityka Ochrony Danych Osobowych, jako dokument ustanawiający  wdrożenie systemu ochrony danych w organizacji
 • Instrukcja zarządzania RODO, który zawiera komplet istotnych procedur zabezpieczających dane osobowe od strony fizycznej, technicznej oraz informatycznej (ważny składnik dokumentacji ODO)
 • Regulamin Ochrony Danych Osobowych jako kompleksowy spis wymagań dot. ochrony danych do przestrzegania przez osoby przetwarzające dane osobowe


Hot-line i opieka po szkoleniu

 • Cenione przez byłych uczestników: zapewniamy nieodpłatne, bezterminowe aktualizacje dokumentacji poszkoleniowej (Polityk, Instrukcji, szablonów, narzędzi)
 
 • Zachęcamy do nieograniczonego kontaktu telefonicznego i mailowego w celach konsultacji merytorycznych i prawnych dot. danych osobowych

Harmonogram warsztatów dzień 1

10:00 - 16:00

• Wybór pakietów dokumentacji sektorowej do omówienia w dniu szkolenia
[wybierane są te pakiety, które najbardziej interesują uczestników danego szkolenia]
• Analiza ryzyka na przykładzie szablonu
• Kompleksowy przegląd standardowych szablonów Polityki ochrony danych osobowych, Instrukcji zarządzania RODO, Regulaminu Ochrony danych

Analiza pakietów
[
każdy pakiet omawiany jest według następującego schematu
1. Najważniejsze dokumenty, trudności we wdrożeniu dokumentacji, obowiązki związane z utrzymaniem systemu – omówienia dokonują sami uczestnicy, jeśli zgłoszą się na ochotnika lub trener, jeśli uczestnicy się nie zgłoszą
2. Przegląd Rejestru czynności przetwarzania – trener
3. Przegląd klauzul informacyjnych – trener
4. Skrócona prezentacja Polityki, Instrukcji, Arkusza analizy, jeśli dokumenty te odbiegają swoją treścią lub strukturą od standardowych omawianych na początku szkolenia
5. Przegląd typowych dla danej branży dokumentów: szablonów upoważnienia, klauzul zgód, umów powierzenia i innych
]

• Analiza dokumentacji RODO w kadrach, ZFŚŚ oraz w księgowości
• Analiza dokumentacji dot. monitoringu wizyjnego dla pracodawcy, monitoringu poczty elektronicznej, pojazdów wyposażonych w GPS
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym  (B2B)
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w sklepie internetowym + marketing + facebook (B2C)
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w MPWIK
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w ZTM
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w spółdzielniach mieszkaniowych
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w banku
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w wydawnictwie
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w fundacji
• Analiza pakietu małej przedsiębiorczości (usługi: księgowe, informatyczne, kosmetyczne, fryzjerskie)

Harmonogram warsztatów dzień 2

10:00 - 16:00

• Rola i pozycja IOD w podmiocie publicznym

[swoiste forum IOD – w tej części szkolenia trener pełni funkcję moderatora a faktyczny głos mają Inspektorzy będący jednocześnie uczestnikami szkolenia. Dzielą się wiedzą, jakie dokumenty posiadają, jak przebiegało wdrożenie systemu ochrony danych, jakie napotkali trudności podczas wdrożenia, jakie obowiązki wykonują podczas bieżącego utrzymania i jakie problemy są z tym związane]
• Aspekty prawne: przypadki zwolnień z obowiązku informacyjnego, przekazywanie danych pomiędzy podmiotami, współpraca z Centrum usług wspólnych, przypadki, kiedy należy podpisać umowę powierzenia
• Kompleksowy przegląd standardowych szablonów Polityki ochrony danych osobowych, Instrukcji zarządzania RODO, Regulaminu Ochrony danych
• Analiza ryzyka na przykładzie szablonu

Analiza pakietów
[każdy pakiet omawiany jest według następującego schematu
1. Przegląd Rejestru czynności przetwarzania – trener
2. Przegląd klauzul informacyjnych – trener
3. Skrócona prezentacja Polityki, Instrukcji, Arkusza analizy, jeśli dokumenty te odbiegają swoją treścią lub strukturą od standardowych omawianych na początku szkolenia
4. Przegląd typowych dla typowych dla podmiotów publicznych dokumentów: szablonów upoważnienia, klauzul zgód, umów powierzenia i innych]
• Analiza dokumentacji RODO w kadrach, ZFŚŚ, księgowości
• Analiza dokumentacji RODO – BIP
• Analiza dokumentacji RODO w zamówieniach publicznych
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w placówce medycznej (szpital, przychodnia)
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w placówce oświatowej
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w Urzędzie Gminy
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w Powiatowym Urzędzie Pracy
• Analiza pakietu dokumentacji RODO dla Domu Kultury


Zapisz się na szkolenie


Kraków, Hotel CENTRUM, Os. Centrum E12, przy Al. Jana Pawła II
23-24.01.2020

Koszt uczestnictwa 1 osoby w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT = 1205,4
Koszt uczestnictwa 1 osoby w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN+23%VAT = 725,7

Jacek Zontek: Szkoleniowiec, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze ochrony informacji. Audytor wiodący ISO 27001. Pełni funkcję IOD w kilkunastu podmiotach publicznych i w przedsiębiorstwach. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych. Twórca opracowań i manuali jako narzędzi wsparcia IOD.


Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48
17-18.02.2020

Koszt uczestnictwa 1 osoby w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(kwota do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 osoby w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(kwota do przelewu 725,70 PLN)

Jacek Zontek: Szkoleniowiec, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze ochrony informacji. Audytor wiodący ISO 27001. Pełni funkcję IOD w kilkunastu podmiotach publicznych i w przedsiębiorstwach. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych. Twórca opracowań i manuali jako narzędzi wsparcia IOD.


Warszawa, Centrum Okopowa ul. Okopowa 55
29-30.01.2020

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)


Gdańsk, AMBER Hotel, ul. Powstańców Warszawskich 45
24-25.02.2020

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

Leszek Witczak. Trener, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 7-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony informacji. Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany Audytor wiodący ISO 27001. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sfery budżetowej. Outsourcowany IOD w kilkunastu organizacjach.


Poznań, Hotel Mat’s, ul. Bułgarska 115
27-28.02.2020

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

Leszek Witczak. Trener, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 7-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony informacji. Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany Audytor wiodący ISO 27001. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sfery budżetowej. Outsourcowany IOD w kilkunastu organizacjach.

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej