UWAGA: OPIS SZKOLENIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ TERMINARZA


Warszawa, Centrum Okopowa ul. Okopowa 55
14-15.10.2020 10:16

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

szkolenie ochrona danych osobowych poznań | szkolenie rodo poznań | rodo szkolenie poznań | szkolenie z rodo poznań

2 dniowe warsztaty wdrażania dokumentacji RODO w firmach i podmiotach publicznych

Adresaci kursu

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie dokumentacji RODO
  • w firmie B2B, w firmie z marketingiem, e-business, w firmie komunalnej
  • w urzędzie miasta/gminy, starostwie, szpitalu, jednostce medycznej, fundacji
 • Inspektorzy Ochrony Danych pracujący w outsourcingu
 • Osoby chcące poznać zasady ochrony danych osobowych zawarte w RODO
 • Informatycy odpowiedzialni za zabezpieczenie danych zgodnie z RODO
 • Osoby wykonujące usługi outsourcingu IT na rzecz klientów

Ogólna informacja o kursie

 

Wielka sala szkoleniowa, rozmieszczenie osób z zachowaniem zalecanych dystansów pomiędzy uczestnikami, grupa do 15  osób, bezpieczny obiad, maseczki, płyn dezynfekujący, rękawiczki

 

Warsztaty, których jeszcze w Polsce nie było – idealne dla IOD, specjalistów i konsultantów, których zadaniem jest przygotowanie i wdrożenie profesjonalnej dokumentacji RODO w swojej organizacji lub na zlecenie u Klienta

  

Kurs samodzielnego opracowania i wdrożenia dokumentacji RODO (bez teorii) w oparciu o przykłady 14 zindywidualizowanych PAKIETÓW dokumentacji dla: kadr, monitoringu, firm B2B, Urzędu Gminy, spółdzielni mieszkaniowej, przychodni, PWiK, Ośrodka Pomocy Społecznej, banku, szpitala, szkoły, e-sklepu z marketingiem (B2C), Powiatowego Urzędu Pracy, BIP, mikro zakładu usługowego, Domu Kultury, przetargów publicznych, wydawnictwa.

 

Kurs bez teorii, wyłącznie w oparciu o przykładowe dedykowane branżowe pakiety dokumentacji

 

Dzięki temu szkoleniu:

 • Z powodzeniem samodzielnie opracujesz i wdrożysz dokumentację RODO w swojej organizacji lub u Twojego klienta
  [nauczysz się wstępnego audytu, opracowania i dostosowania dokumentacji do swoich potrzeb oraz wyznaczenia i egzekwowania zadań dla osób, które muszą wykonać procedury przez Ciebie opracowane]

 

 • Wiedza ze szkolenia oraz ta zdobyta podczas samego wdrożenia pozwoli Ci pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych lub Specjalisty ds. Ochrony Danych

 

 • Jako narzędzie wdrożenia, otrzymasz do wykorzystania 14 zindywidualizowanych branżowych pakietów dokumentacji RODO (łącznie 240 dokumentów) dla firm, urzędów, fundacji, gdzie każdy pakiet zawiera niepowtarzalny i dostosowany do specyfiki Administratora Danych zestaw dokumentów: Politykę ODO, Instrukcję Zarządzania, Regulamin ODO, Rejestr czynności przetwarzania, kilkanaście umów powierzenia, kilka wariantów upoważnień, arkusze analizy ryzyka w wersji uproszczonej i rozbudowanej oraz szereg UNIKALNYCH branżowych ewidencji, załączników, formularzy, procedur.

 

 • Otrzymasz 30 klauzul informacyjnych oraz scenariuszy wykonania obowiązku informacyjnego. Klauzule dotyczą między innymi: kandydatów do pracy, pracowników, monitoringu wizyjnego, kontrahentów, klientów e-commerce, klientów urzędów, uczestników przetargów, klientów OPS i PUP, pacjentów placówek i szpitali, beneficjentów fundacji i wielu innych
 
 • Przyspieszysz opracowanie skrojonej do własnych potrzeb, profesjonalnej dokumentacji, czerpiąc ze wzorców zawartych w 14 pakietach

Poszkoleniowe korzyści przysługujące każdemu z uczestników

 • Każdy z uczestników otrzyma kompetencyjny Certyfikat  Inspektora Ochrony Danych
 •  Każdy z uczestników otrzyma mailem rozbudowaną sektorową dokumentację
 • Każdy z uczestników  będzie otrzymywać późniejszą nieodpłatną aktualizację pakietów

 

Zawartość materiałów wysyłanych do uczestników

 • dokumentacja RODO w kadrach , ZFŚŚ, w księgowości

 • dokumentacja  dot. monitoringu wizyjnego dla pracodawacy
 • dokumentacja  dot. monitoringu poczty elektronicznej, pojazdów wyposażonych w GPS
 • pakiet dokumentacji RODO w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym  (B2B)
 • mała działalność  gospodarcza (usługi: księgowe, informatyczne, kosmetyczne, fryzjerskie )

 • pakiet dokumentacji RODO  w skepie internetowym + marketing

  + facebook (B2C)

 • pakiet dokumentacji RODO  w MPWIK, ZTM

 • pakiet dokumentacji RODO  w  spółdzielniach mieszkaniowych

 • pakiet dokumentacji RODO  w wydawnictwach

 • pakiet dokumentacji RODO  w fundacji
 • pakiet  dokumentacji RODO w zamówieniach publicznych
 • pakiet  dokumentacji RODO w placówce medycznej (szpital, przychodnia)
 • pakiet  dokumentacji RODO w placówce oświatowej
 • pakiet  dokumentacji RODO w urzędzie gminy
 • pakiet  dokumentacji RODO w OPS
 • pakiet  dokumentacji RODO w powiatowym urzędzie pracy
 • dokumentacja RODO  dla  domów kultury
 

Zawartość poszczególnych pakietów

 • branżowy rejestr czynności przetwarzania
 • dedykowane klauzule informacyjne oraz scenariusze wykonania obowiązku informacyjnego
 • dedykowane umowy powierzenia
 • excelowy nieodpłatny program do zarządzania upoważnieniami i ewidencją osób upoważnionych, dostosowany do wymagań tzw. RODO sektorowego, szablony upoważnień
 • branżowy przykładowy arkusz analizy ryzyka  (z branżowymi zagrożeniami i typowymi zabezpieczeniami)
 • Polityka Ochrony Danych Osobowych, jako dokument ustanawiający  wdrożenie systemu ochrony danych w organizacji
 • Instrukcja zarządzania RODO, który zawiera komplet istotnych procedur zabezpieczających dane osobowe od strony fizycznej, technicznej oraz informatycznej (ważny składnik dokumentacji ODO)
 • Regulamin Ochrony Danych Osobowych jako kompleksowy spis wymagań dot. ochrony danych do przestrzegania przez osoby przetwarzające dane osobowe


Hot-line i opieka po szkoleniu

 • Cenione przez byłych uczestników: zapewniamy nieodpłatne, bezterminowe aktualizacje dokumentacji poszkoleniowej (Polityk, Instrukcji, szablonów, narzędzi)
 
 • Zachęcamy do nieograniczonego kontaktu telefonicznego i mailowego w celach konsultacji merytorycznych i prawnych dot. danych osobowych

Harmonogram warsztatów dzień 1

10:00 - 16:00

1. Przedstawienie obowiązków administratora i struktury związanych z tym najważniejszych dokumentów RODO

[rejestr czynności przetwarzania RCP (art. 30), analiza ryzyka / ocena skutków (art. 35), obowiązek informacyjny (art. 13, 14), środki organizacyjno–techniczne (art. 32), upoważnianie osób do przetwarzania danych  (art. 29), umowy powierzenia (art.28), zgłaszanie incydentów (wewnętrznie, do UODO, do ofiar) (art. 33)]

 

 

2. Wdrażanie dokumentacji RODO przez specjalistę ds. ODO lub IOD

Krok 1 Audyt wstępny lub zebranie informacji o tym, jakie dane przetwarza administrator

Krok 2 Opracowanie RCP

[stworzenie RCP, objaśnienie pojęć: kategorie osób, cele przetwarzania, kategorie danych, podstawy legalności przetwarzania, czas przetwarzania, odbiorcy w tym podmioty przetwarzające]

Krok 3 Opracowanie umów powierzenia

[z jakimi podmiotami należy podpisać umowę powierzenia, jak sprawdzać podmiot przetwarzający pod kątem wypełnienia obowiązków umowy, współpraca z Centrum usług wspólnych  – błędy w interpretacji] 

Krok 4 Udostępnianie, ujawnianie, przekazywanie danych innemu Administratorowi

[ustalenie przypadków, gdzie nie stosujemy umów powierzenia – błędy w interpretacji] 

Krok 5 Przeprowadzenie analizy ryzyka / oceny sutków i opracowanie arkusza analizy ryzyka

[prezentacja arkusza analizy ryzyka i analiza na przykładach typowych zagrożeń. W ramach oceny skutków wyjaśnienie pojęć: zakres danych, charakter, kontekst, funkcjonalny opis operacji przetwarzania]

Krok 6 opracowanie dokumentu: Instrukcji Zarządzania RODO oraz Regulaminu Ochrony Danych Osobowych

[prezentacja treści]

Krok 7 Opracowanie klauzul informacyjnych i umieszczenie ich „do wglądu”

[jakie treści powinny znaleźć się na klauzulach, stosowanie klauzul warstwowych, podstawy prawne możliwe do wskazania w klauzulach, przypadki zwolnień z obowiązku informacyjnego]

Krok 8 Opracowanie upoważnień oraz wydawanie ich przez Administratora

[metody upoważniania: ogólne, udokumentowane, z zakresem obowiązków, do kategorii osób, z zakresem, z operacjami]

 

3. Incydenty bezpieczeństwa

[przegląd incydentów, omówienie przypadków nałożenia kar]

 

Harmonogram warsztatów dzień 2

10:00 - 16:00

1. Wybór pakietów dokumentacji sektorowej do omówienia w dniu szkolenia

[wybierane są te pakiety, które najbardziej interesują uczestników danego szkolenia]

 

2. Rola i pozycja IOD oraz specjalisty ochrony danych w organizacji
[swoiste forum IOD – w tej części szkolenia trener pełni funkcję moderatora a faktyczny głos mają Inspektorzy będący jednocześnie uczestnikami szkolenia. Dzielą się wiedzą, jakie dokumenty posiadają, jak przebiegało wdrożenie, jakie napotkali trudności podczas wdrożenia, jakie obowiązki wykonują podczas bieżącego utrzymania i jakie problemy są z tym związane]

 

Analiza pakietów
[każdy pakiet omawiany jest według następującego schematu:
1. Najważniejsze dokumenty, trudności we wdrożeniu dokumentacji, obowiązki związane z utrzymaniem systemu – omówienia dokonują sami uczestnicy, jeśli zgłoszą się na ochotnika lub trener, jeśli uczestnicy się nie zgłoszą
2. Przegląd Rejestru czynności przetwarzania – trener
3. Przegląd klauzul informacyjnych – trener
4. Skrócona prezentacja Polityki, Instrukcji, Arkusza analizy, jeśli dokumenty te odbiegają swoją treścią lub strukturą od standardowych omawianych uprzednio
5. Przegląd typowych dla danej branży dokumentów: szablonów upoważnienia, klauzul zgód, umów powierzenia i innych]

 

 

• Analiza dokumentacji RODO w kadrach, ZFŚŚ oraz w księgowości
• Analiza dokumentacji dot. monitoringu wizyjnego dla pracodawcy, monitoringu poczty elektronicznej, pojazdów wyposażonych w GPS
• Analiza dokumentacji RODO – BIP, Analiza dokumentacji RODO w zamówieniach publicznych
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym (B2B)
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w Urzędzie Gminy
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w spółdzielniach mieszkaniowych
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w placówce medycznej (szpital, przychodnia)
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w fundacji
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w placówce oświatowej
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w Powiatowym Urzędzie Pracy
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w sklepie internetowym + marketing + facebook (B2C)
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w MPWIK
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w ZTM
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w banku
• Analiza pakietu dokumentacji RODO w wydawnictwie
• Analiza pakietu dokumentacji RODO dla Domu Kultury
Analiza pakietu mikroprzedsiębiorczości (usługi: księgowe, informatyczne, kosmetyczne)


Zapisz się na szkolenie


Warszawa, Centrum Okopowa ul. Okopowa 55
14-15.10.2020 10:16

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej