UWAGA: OPIS SZKOLENIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ TERMINARZA


Obecnie brak terminów.

szkolenie ochrona danych osobowych wrocław | szkolenie rodo wrocław | rodo szkolenie wrocław | szkolenie z rodo wrocław

Szkolenie - warsztaty analizy ryzyka i oceny skutków

Certyfikowane warsztaty Analizy ryzyka (Oceny skutków) i stosowania zabezpieczeń zgodnie z przepisami RODO

 

 • Są to warsztaty zapoznające uczestników z prawdziwymi przykładowymi analizami ryzyka, stosowanymi na potrzeby RODO
 • Analiza ryzyka przeprowadzona w formie warsztatowej
 • Ćwiczenia pod okiem trenera umożliwiają uczestnikom późniejsze samodzielne przeprowadzenie profesjonalnej analizy ryzyka w swojej organizacji
 • Zapewniamy rozbudowany pakiet dokumentacji wzorcowej do przeprowadzenia analizy ryzyka / oceny skutków

Cele kursu

Każdy uczestnik będzie mógł się wykazać:

 • Znajomością procedury analizy ryzyka i oceny skutków zgodnie z RODO
 • Umiejętnością przeprowadzenia samodzielnej analizy ryzyka w swojej firmie/organizacji
 • Podniesioną ogólną wiedzą z zakresu informatyki i zabezpieczeń informatycznych =
 • Znajomością typowych  AKTYWÓW związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • Znajomością typowych  zagrożeń informatycznych w firmach, urzędach i organizacjach
 • Znajomością typowych zabezpieczeń i umiejętnością ich stosowania we własnej organizacj

Adresaci kursu

 • Inspektorzy Ochrony Danych (laicy informatyczni), chcący zapoznać się z zabezpieczeniami informatycznymi w przystępny sposób
 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie analizy ryzyka lub oceny skutków (RODO)
 • Oficerowie bezpieczeństwa odpowiedzialni za wdrażanie PBI
 • Pełnomocnicy ds. SZBI / ISO 27001 / KRI

Benefity

Każdy uczestnik otrzyma po szkoleniu:

 • CERTYFIKAT KOMPETENCYJNY Inspektora Ochrony Danych
 • 3 opisowe listy: 55 typowych aktywów, 50 potencjalnych zagrożeń i 45 zabezpieczeń. Aktywa, zagrożenia i zabezpieczenia przedstawione są w sposób opisowy w formie zrozumiałej nawet dla laików informatycznych
 • Procedurę oceny skutków (analizy ryzyka) + excelowy program do analizy ryzyka + arkusz analizy ryzyka w wersji Word + plan postępowania z ryzykiem
 • Rozbudowane rejestry czynności prowadzone przez administratora oraz przez podmiot przetwarzający, stanowiące podstawę do przeprowadzenia analizy ryzyka
 • Deklaracja Stosowania SOA 27001, procedura odtworzenia
 • Klauzule informacyjne RODO dla ponad 20 rodzajów danych osobowych
 • Rejestry czynności przetwarzania dla ponad 20 kategorii osób (pracownicy, kandydaci, klienci, monitoring, pacjenci, klienci urzędów, itd)

Hot-line i opieka po szkoleniu

 • Zapewniamy byłym uczestnikom nieodpłatne, cykliczne aktualizacje dokumentacji
 • Zachęcamy do nieograniczonego kontaktu telefonicznego i mailowego w celach konsultacji merytorycznych i prawnych dot. danych osobowych.

Zapisz się na szkolenie


Obecnie brak terminów.

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej