2 dniowe szkolenie podstawowe Inspektora Ochrony Danych

październik, 2021

28paź(paź 28)10:1629(paź 29)10:162 dniowe szkolenie podstawowe Inspektora Ochrony Danych(przygotowawcze do pełnienia funkcji IOD z poszerzoną wiedzą o zagrożeniach, aktywach, analizie ryzyka oraz przepisach prawa)10:16 - 10:16 (29) Centrum Okopowa - Warszawa ul. Okopowa 55Pobierz formularz zgłoszenia w Wordzie, jeśli nie rejestrujesz się przez formularz na stronie

Szczegółowe informacje o szkoleniu

Propozycja dla osób, które stawiają pierwsze kroki w tematyce ochrony danych. Dostarcza rozszerzonej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz Specjalisty ds. ochrony danych. Rozszerzenie w stosunku do tematyki kursu podstawowego dotyczy prezentacji Rejestru czynności przetwarzania, szczegółowej listy aktywów i zagrożeń, oceny skutków oraz przeglądu incydentów bezpieczeństwa.

Ramowa tematyka

◼ Zapoznajemy z obowiązkami prawnymi RODO i polskimi przepisami prawa
◼ Przedstawiamy obowiązki dla Kodeksu Pracy, ZFŚS oraz monitoringu pracowniczego – zapewniamy dokumentację dla tych wymagań
◼ Wytyczne dla bezpieczeństwa telepracy, pomiaru trzeźwości i temperatury
◼ Przedstawiamy rozbudowany zestaw klauzul informacyjnych wraz ze scenariuszami wykonania obowiązku informacyjnego (stały element kontroli UODO)
◼ Prezentujemy na przykładach podstawy prawne legalności przetwarzania danych
◼ Wyjaśniamy najważniejsze pojęcia RODO: udostępnianie, powierzenie danych, odbiorca danych, kategorie osób, kategorie danych, profilowanie, ocena skutków (DPIA), analiza ryzyka, usprawiedliwiony interes administratora, warstwowa klauzula informacyjna, rozliczalność
◼ Omawiamy zasadę adekwatności, czasowości (retencji) i minimalizacji zakresu
◼ Zapoznajemy z 10-cioma rzeczywistymi Rejestrami Czynności Przetwarzania (RCP), między innymi dla: kandydatów, pracowników, kontrahentów, klientów podmiotów publicznych oraz przedsiębiorstw, uczniów, pacjentów, monitoringu wizyjnego
◼ Przedstawiamy Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania
◼ Wyjaśniamy w jakich sytuacjach należy podpisać umowę powierzenia z podmiotem przetwarzającym oraz poddajemy przeglądowi treść przykładowych umów powierzenia
◼ Poszerzone omówienie zagrożeń
◼ Szczegółowy przegląd aktywów
◼ Szczegółowe omówienie oceny skutków (DPIA/analizy ryzyka/szacowania ryzyka)
◼ Prezentujemy wyniki, które sprawdzane są na ewentualnej kontroli UODO
◼ Omawiamy sposoby upoważniania osób w obecnej wykładni RODO oraz w tzw. RODO sektorowym (Ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679)
◼ Uczymy opracować i wdrażać dokumentację Polityki Ochrony Danych Osobowych
◼ Prezentujemy Regulamin Ochrony Danych Osobowych oraz materiały szkoleniowe, jako formy zapoznania osób upoważnionych z przepisami RODO
◼ Przedstawiamy Instrukcję zarządzania RODO, jako kluczowy dokument zawierający wszystkie istotne procedury ochrony fizycznej oraz informatycznej, które Administrator powinien stosować w celu fizycznego zabezpieczenia danych oraz w systemach informatycznych
◼ Przedstawiamy procedurę zgłaszania incydentów do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodną z definicją pojęcia „ryzyka” i „wysokiego ryzyka” wypracowaną obecne przez UODO


Forma prowadzenia

Szkolenie prowadzone w sali szkoleniowej


Efekty

◼ Zapewniamy certyfikat kompetencyjny Inspektora Ochrony Danych
◼◼Dostarczamy obszerną dokumentację RODO – ponad 300 wzorców: polityk, regulaminów, arkuszy, szablonów, załączników, przykładów
◼◼◼Dokumentacja może być zastosowana do firm, podmiotów publicznych, fundacji
◼◼◼◼Gwarantujemy późniejszą nieodpłatną aktualizację pakietów


Harmonogram dzień 1

10:00-11:00

1. Definicje pojęć w RODO

 • Urząd Ochrony Danych – zadania i kompetencje
 • Dane osobowe zwykłe  i szczególne kategorie danych (zdrowotne, genetyczne, biometryczne)
 • Profilowanie, pseudonimizacja, przetwarzanie danych, pojęcie rozliczalności
 • Administrator, Współadministrator, Podmiot przetwarzający
 • Zasady przekazywania danych innym podmiotom (udostępnianie, ujawnianie)
 • Powierzenie przetwarzania-umowa powierzenia [analiza treści umowy]
 • Wyznaczenie, status i zakres zadań i odpowiedzialności Inspektora Ochrony Danych

11:00 – 15:00

2. Wymagania prawne wobec danych osobowych w świetle RODO

 • Omówienie przesłanek: celowości, adekwatności i czasowości
 • Omówienie przesłanek legalizujących przetwarzanie (art. 6, 9 RODO): zgoda osoby, realizacja umowy, wypełnienie obowiązku prawnego, w interesie publicznym, interesie administratora
 • Spełnienie obowiązku informacyjnego RODO [prezentacja szablonów  klauzul – klauzul kaskadowych]
 • Zasady udzielania zgody – oświadczenia i „wyraźne działanie potwierdzające” [prezentacja klauzul zgód: na marketing, udostępnianie innym podmiotom, wizerunek, CV]
 • Prawa osób do: wglądu, sprostowania, usunięcia danych (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia danych, informacji o profilowaniu
 • Prezentacja rejestrów czynności przetwarzania (cel, zakres, odbiorcy, podstawa prawna, czas przetwarzania, kategorie osób, kategorie danych, opis aktywów, operacje przetwarzania) [10 przykładów kategorii osób w zatrudnianiu, w urzędach, lecznictwie, oświacie, B2B, marketingu
 • Prezentacja Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania
 • Zarządzanie upoważnieniami (na polecenie administratora, na podst. przepisu prawa, w postaci umowy powierzenia) oraz prowadzenie Ewidencji osób upoważnionych [prezentacja pisemnych upoważnień
 • Incydent – rejestrowanie, powiadamianie UODO i osób poszkodowanych
 • Sankcje karne – warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych przez UODO

15:00 – 16:00

3. Procedura oceny skutków (analizy ryzyka) – zarys

 • Zasady wykonania oceny skutków (opis operacji i celów przetwarzania, ocena niezbędności operacji przetwarzania, analiza ryzyka, plan zaradzenia ryzyku)
 • Procedura analizy ryzyka

Harmonogram dzień 2

10:00 – 11:30

1. Opracowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnej z RODO

 • Zasady wykonania oceny skutków (opis operacji i celów przetwarzania, ocena niezbędności operacji przetwarzania, analiza ryzyka, plan zaradzenia ryzyku)
 • Procedura: analizy ryzyka [prezentacja 3 arkuszy analizy ryzyka]
 • Przegląd aktywów
 • Przegląd typowych zagrożeń, przykładowe wyniki analizy ryzyka [ćwiczenie dotyczące wyznaczania zabezpieczeń mających na celu obniżenie ryzyka]
 • Przegląd procedury: Instrukcja postępowania z incydentami oraz Regulaminu ODO
 • Przegląd procedury: Szkolenia [prezentacja materiałów dla szkoleń wewnętrznych]
 • Przegląd procedury Audyty – oceny wewnętrznej ODO na zgodność z przepisami RODO
 • Omówienie Procedury przywrócenia dostępności (plan ciągłości działania)

11:30 – 13:30

2. Opracowanie Instrukcji zarządzania RODO

 • Zabezpieczenia fizyczne
 • Zabezpieczenia techniczne
 • Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych pracowniczych
 • Metody i środki uwierzytelnienia (polityka haseł)
 • Procedura tworzenia kopii zapasowych
 • Utylizacja elektronicznych nośników i wydruków oraz czyszczenie danych
 • Procedura zabezpieczenia systemu informatycznego
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych poza organizacją
 • Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do sieci lokalnej
 • Zabezpieczenia infrastruktury IT, Regulamin komputerów przenośnych
 • Zabezpieczenia aplikacji
 • Procedura wykonywania przeglądów i konserwacji

14:00 – 16:00

3. Opracowanie Regulaminu ochrony danych osobowych

 • Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu IT, programów
 • Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy
 • Polityka haseł
 • Zabezpieczenie dokumentacji papierowej z danymi osobowymi
 • Zasady wynoszenia nośników z danymi poza firmę/organizację
 • Zasady korzystania z internetu
 • Zasady korzystania z poczty elektronicznej
 • Ochrona antywirusowa
 • Skrócona instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
 • Obowiązek zachowania poufności i ochrony danych osobowych
 • Postępowanie dyscyplinarne

Data

28 (Czwartek) 10:16 - 29 (Piątek) 10:16

Miejsce

Centrum Okopowa - Warszawa ul. Okopowa 55

Rejestracja na szkolenie

U W A G A !!!

◼️ Po kliknięciu na "Zamów teraz" wybierz, czy jesteś zwolniony z VAT i wybierz dni szkolenia w których chcesz uczestniczyć.

◼️ Koszt uczestnictwa 1 osoby w 2-dniowym szkoleniu - 980 PLN+23%VAT= (1205,40 PLN)

◼️ Koszt uczestnictwa 1 osoby w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT= (725,70 PLN)

◼️ Podmioty publiczne są zwolnione z VAT i taką opcję należy wybrać

.

Cena 590,00980,00 netto

Zamów teraz
X
X