2 dniowy Kurs IOD szkolenie Inspektor Ochrony Danych


Zapisz się na szkolenie


Kraków, Hotel CENTRUM, Os. Centrum E12, przy Al. JP II
23.05.2019, g. 10:00 – 16:00, 24.05.2019, g. 10:00 – 16:00

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

Jacek Zontek - szkoleniowiec, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Audytor wiodący ISO 27001. Pełni funkcję IOD w ponad 20 podmiotach w Polsce. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w podmiotach komercyjnych i budżetowych.


Szczecin, Al. 3 Maja 31, Hotel Novotel
23.05.2019, g. 10:00 – 16:00, 24.05.2019, g. 10:00 – 16:00

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

Leszek Witczak. Trener, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 7-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony informacji. Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany Audytor wiodący ISO 27001. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sfery budżetowej. Outsourcowany IOD w kilkunastu organizacjach.


2 dniowy Kurs IOD oraz wdrożenie Polityki ODO

Kurs IOD przygotowujący uczestników do samodzielnego opracowania dokumentacji ochrony danych osobowych oraz spełnienia przepisów prawnych RODO

 

Kurs o charakterze czysto praktycznym z użyciem wielu przykładów oraz specjalnej wzorcowej Polityki ODO wraz z załącznikami i excelowymi narzędziami do upoważniania i analizy ryzyka, którą to dokumentację w wersji elektronicznej otrzyma każdy uczestnik w zakresie tematyki szkolenia z gwarancją nieodpłatnych aktualizacji

Zagadnienia poruszane na kursie

 • Przedstawiamy rozbudowany zestaw klauzul informacyjnych wraz ze scenariuszami wykonania obowiązku informacyjnego (stały element kontroli UODO)
 • Kurs zapoznaje uczestników z profesjonalną,  rozbudowaną Polityką Ochrony Danych (ponad 50 załączników i szablonów) dla firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni,  izb, związków zawodowych, wspólnot mieszkaniowych. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma tą dokumentację i będzie mógł ją samodzielnie adaptować do własnych potrzeb. Uczestnikom przysługuje nieodpłatna aktualizacja tej dokumentacji.
 • Prezentujemy na przykładach podstawy prawne legalności przetwarzania danych w przypadku, gdy są one zbierane przez Administratora oraz w przypadkach  udostępniania ich innym podmiotom (art 6 i art 9 RODO).
 • Omawiamy zasadę adekwatności, czasowości (retencji) i minimalizacji zakresu.
 • Zapoznajemy z 10-cioma rzeczywistymi Rejestrami Czynności Przetwarzania (RCP), między innymi dla: kandydatów, pracowników, kontrahentów, klientów podmiotów publicznych oraz przedsiębiorstw, uczniów, pacjentów, monitoringu wizyjnego
 • Wyjaśniamy w jakich sytuacjach należy podpisać umowę powierzenia z podmiotem przetwarzającym oraz poddajemy przeglądowi treść przykładowych umów powierzenia. Wskazujemy rzeczywiste przypadki, gdzie umowa powierzenia nie może być stosowana a próbowano ją stosować lub narzucać.
 • Przeprowadzamy przykładowy proces oceny skutków (DPIA/analizy ryzyka) i prezentujemy wyniki, które sprawdzane są na ewentualnej kontroli UODO
 • Omawiamy sposoby upoważniania osób w obecnej wykładni RODO oraz w tzw. RODO sektorowym (Ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679)
 • Prezentujemy Regulamin Ochrony Danych Osobowych oraz materiały szkoleniowe, jako formy zapoznania osób upoważnionych z przepisami RODO.
 • Przedstawiamy Instrukcję zarządzania RODO, jako kluczowy dokument zawierający wszystkie istotne procedury ochrony fizycznej oraz informatycznej, które Administrator powinien stosować w celu rzeczywistego zabezpieczenia danych w pomieszczeniach oraz w systemach informatycznych
 • Przedstawiamy procedurę zgłaszania incydentów do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodną z  definicją pojęcia „ryzyka” i „wysokiego ryzyka” wypracowaną obecne przez Urząd
 • Omawiamy dokumentację dla monitoringu wizyjnego, sprawdzaną na kontrolach UODO i PIP
 • Wyjaśniamy najważniejsze pojęcia RODO: udostępnianie, powierzenie danych, odbiorca danych, kategorie osób, kategorie danych, profilowanie, ocena skutków (DPIA), analiza ryzyka, usprawiedliwiony interes administratora, warstwowa klauzula informacyjna, rozliczalność

Poszkoleniowe korzyści przysługujące każdemu z uczestników

 • Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat kompetencyjny Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Każdy z uczestników otrzyma mailem rozbudowaną Politykę Ochrony Danych z załącznikami dla firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń

 

Szczegółowa zawartość materiałów wysyłanych do uczestników

 • Prawie 30 klauzul informacyjnych oraz scenariuszy wykonania obowiązku informacyjnego. Klauzule dotyczą między innymi kandydatów do pracy, pracowników, monitoringu wizyjnego, kontrahentów, klientów e-commerce, klientów urzędów, uczestników przetargów, klientów OPS i PUP,  pacjentów placówek i szpitali, beneficjentów fundacji i wielu innych
 • Excelowy nieodpłatny program do zarządzania upoważnieniami i ewidencją osób upoważnionych (stworzony przed RODO, ale sprawdzający się w nowych warunkach, zwłaszcza w kontekście wejścia w życie tzw. RODO sektorowego
 • 10 zanonimizowanych rzeczywistych rejestrów czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania dla Podmiotu przetwarzającego.
 • Proces przeprowadzania oceny skutków (DPIA) /analizy ryzyka oraz 3 praktyczne  arkusze analizy ryzyka (w Wordzie i w Excelu), które warto wykorzystać do   udokumentowania własnej oceny skutków/analizy ryzyka
 • Rekomendujemy do wykorzystania: „Instrukcja zarządzania RODO”, który zgodnie z nieformalnymi oczekiwaniami UODO zawiera szereg istotnych procedur zabezpieczających dane osobowe od strony fizycznej, technicznej oraz informatycznej (ważny składnik dokumentacji ODO)
 • Rekomendujemy do wykorzystania: „Regulamin Ochrony Danych Osobowych” jako kompleksowy spis wymagań dot. ochrony danych do przestrzegania przez osoby przetwarzające dane osobowe
 • Rekomendujemy do wykorzystania uproszczoną dokumentację RODO (dla małych firm, ZOZ, fundacji, szkół, itp.). Zaletą dokumentacji uproszczonej jest jej czytelność i ograniczenie do „twardych” wymagań RODO.

Adresaci kursu

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie RODO w firmie/organizacji
 • Inspektorzy Ochrony Danych
 • Informatycy odpowiedzialni za zabezpieczenie danych zgodnie z RODO
 • Osoby realizujące usługi outsourcingu IT na rzecz klientów
 • Biura rachunkowe

Hot-line i opieka po szkoleniu

 • Cenione przez byłych uczestników: zapewniamy nieodpłatne, bezterminowe aktualizacje dokumentacji poszkoleniowej (Polityk, Instrukcji, szablonów, narzędzi)
 • Zachęcamy do nieograniczonego kontaktu telefonicznego i mailowego w celach konsultacji merytorycznych i prawnych dot. danych osobowych

Miejsca organizacji kursu

Kurs IOD Katowice Kurs IOD Kraków Kurs IOD Warszawa Kurs IOD Gdańsk Kurs IOD Poznań Kurs IOD Olsztyn

Kurs IOD Białystok Kurs IOD Toruń Kurs IOD Bydgoszcz Kurs IOD Szczecin Kurs IOD Zielona Góra Kurs IOD Koszalin

Kurs IOD Wrocław Kurs IOD Kurs IOD Rzeszów Kurs IOD Lublin


Zapisz się na szkolenie


Kraków, Hotel CENTRUM, Os. Centrum E12, przy Al. JP II
23.05.2019, g. 10:00 – 16:00, 24.05.2019, g. 10:00 – 16:00

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

Jacek Zontek - szkoleniowiec, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Audytor wiodący ISO 27001. Pełni funkcję IOD w ponad 20 podmiotach w Polsce. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w podmiotach komercyjnych i budżetowych.


Szczecin, Al. 3 Maja 31, Hotel Novotel
23.05.2019, g. 10:00 – 16:00, 24.05.2019, g. 10:00 – 16:00

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

Leszek Witczak. Trener, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 7-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony informacji. Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany Audytor wiodący ISO 27001. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sfery budżetowej. Outsourcowany IOD w kilkunastu organizacjach.

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej