1 dniowe szkolenie RODO kurs Inspektora Ochrony Danych


Zapisz się na szkolenie


Bydgoszcz, Hotel Silver, ul. Fordońska 26 A
18.09.2019

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu - 590 PLN + 23%VAT = (kwota do przelewu 725,70 PLN)

Leszek Witczak. Trener, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 7-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony informacji. Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany Audytor wiodący ISO 27001. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sfery budżetowej. Outsourcowany IOD w kilkunastu organizacjach


Radom, Hotel Poniatowski, ul. Poniatowskiego 4
23.09.2019

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu - 590 PLN + 23%VAT = (kwota do przelewu 725,70 PLN)

Leszek Witczak. Trener, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 7-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony informacji. Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany Audytor wiodący ISO 27001. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sfery budżetowej. Outsourcowany IOD w kilkunastu organizacjach


szkolenie rodo | rodo szkolenie | kurs rodo | szkolenie z rodo | inspektor ochrony danych osobowych kurs | rodo kurs | kurs inspektor ochrony danych osobowych

1 dniowy Kurs RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO

Kurs o charakterze stricte praktycznym z użyciem rozbudowanej (uniwersalnej) dokumentacji RODO. Dostarcza niezbędej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Specjalisty ds. ochrony danych

• Korzyścią z ukończenia kursu jest znaczące przyspieszenie i ułatwienie prac podczas opracowania i wdrożenia Polityki Ochrony Danych i innych dokumentów związanych z RODO.

• Każdy uczestnik kursu otrzyma bowiem kompleksowy pakiet ponad 60 dokumentów (polityk, rejestrów, załączników, klauzul, szablonów, narzędzi w excelu i dokumentów w formacie word) i będzie mógł je samodzielnie adaptować do własnych potrzeb. 

Gwarantujemy późniejszą nieodpłatną aktualizację pakietu.

• Dokumentacja (w wersji uproszczonej i rozszerzonej) może być zastosowana do firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń, małych i dużych organizacji

Zagadnienia poruszane na kursie

 •  Nowość – zapewniamy dokumentację dla procesu rekrutacji i zatrudniania oraz dla monitoringu wizyjnego, sprawdzaną na kontrolach UODO i PIP, wymaganą Kodeksem Pracy oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
 • Zapoznajemy z wymaganiami prawnymi RODO oraz obecnie obowiązującymi polskimi przepisami z zakresu ochrony danych
 • Zapoznajemy z wymaganiami tzw RODO sektorowego (Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679)
 • Przedstawiamy najnowsze interpretacje przepisów RODO prezentowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Cyfryzacji i Grupę roboczą art 29
 • Przedstawiamy rozbudowany zestaw klauzul informacyjnych wraz ze scenariuszami wykonania obowiązku informacyjnego (stały element kontroli UODO)
 • Kurs zapoznaje uczestników z profesjonalną,  rozbudowaną Polityką Ochrony Danych (ponad 50 załączników i szablonów) dla firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni,  izb, związków zawodowych, wspólnot mieszkaniowych. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma tą dokumentację i będzie mógł ją samodzielnie adaptować do własnych potrzeb. Uczestnikom przysługuje nieodpłatna aktualizacja tej dokumentacji.
 • Prezentujemy na przykładach podstawy prawne legalności przetwarzania danych w przypadku, gdy są one zbierane przez Administratora oraz w przypadkach  udostępniania ich innym podmiotom (art 6 i art 9 RODO).
 •  

 • Omawiamy zasadę adekwatności, czasowości (retencji) i minimalizacji zakresu.
 • Zapoznajemy z 10-cioma rzeczywistymi Rejestrami Czynności Przetwarzania (RCP), między innymi dla: kandydatów, pracowników, kontrahentów, klientów podmiotów publicznych oraz przedsiębiorstw, uczniów, pacjentów, monitoringu wizyjnego
 • Wyjaśniamy w jakich sytuacjach należy podpisać umowę powierzenia z podmiotem przetwarzającym oraz poddajemy przeglądowi treść przykładowych umów powierzenia. Wskazujemy rzeczywiste przypadki, gdzie umowa powierzenia nie może być stosowana a próbowano ją stosować lub narzucać.
 • Przeprowadzamy przykładowy proces oceny skutków (DPIA/analizy ryzyka) i prezentujemy wyniki, które sprawdzane są na ewentualnej kontroli UODO
 • Omawiamy sposoby upoważniania osób w obecnej wykładni RODO oraz w tzw. RODO sektorowym (Ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679)
 • Prezentujemy Regulamin Ochrony Danych Osobowych oraz materiały szkoleniowe, jako formy zapoznania osób upoważnionych z przepisami RODO.
 • Przedstawiamy Instrukcję zarządzania RODO, jako kluczowy dokument zawierający wszystkie istotne procedury ochrony fizycznej oraz informatycznej, które Administrator powinien stosować w celu rzeczywistego zabezpieczenia danych w pomieszczeniach oraz w systemach informatycznych
 • Przedstawiamy procedurę zgłaszania incydentów do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodną z  definicją pojęcia „ryzyka” i „wysokiego ryzyka” wypracowaną obecne przez Urząd
 • Omawiamy dokumentację dla monitoringu wizyjnego, sprawdzaną na kontrolach UODO i PIP
 • Wyjaśniamy najważniejsze pojęcia RODO: udostępnianie, powierzenie danych, odbiorca danych, kategorie osób, kategorie danych, profilowanie, ocena skutków (DPIA), analiza ryzyka, usprawiedliwiony interes administratora, warstwowa klauzula informacyjna, rozliczalność

Poszkoleniowe korzyści przysługujące każdemu z uczestników

 • Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat kompetencyjny Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Każdy z uczestników otrzyma mailem rozbudowaną Politykę Ochrony Danych z załącznikami dla firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń

 

Szczegółowa zawartość materiałów wysyłanych do uczestników

 • Prawie 30 klauzul informacyjnych oraz scenariuszy wykonania obowiązku informacyjnego. Klauzule dotyczą między innymi kandydatów do pracy, pracowników, monitoringu wizyjnego, kontrahentów, klientów e-commerce, klientów urzędów, uczestników przetargów, klientów OPS i PUP,  pacjentów placówek i szpitali, beneficjentów fundacji i wielu innych
 • Excelowy nieodpłatny program do zarządzania upoważnieniami i ewidencją osób upoważnionych (stworzony przed RODO, ale sprawdzający się w nowych warunkach, zwłaszcza w kontekście wejścia w życie tzw. RODO sektorowego
 • 10 zanonimizowanych rzeczywistych rejestrów czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania dla Podmiotu przetwarzającego.
 • Proces przeprowadzania oceny skutków (DPIA) /analizy ryzyka oraz 3 praktyczne  arkusze analizy ryzyka (w Wordzie i w Excelu), które warto wykorzystać do   udokumentowania własnej oceny skutków/analizy ryzyka
 • Rekomendujemy do wykorzystania: „Instrukcja zarządzania RODO”, który zgodnie z nieformalnymi oczekiwaniami UODO zawiera szereg istotnych procedur zabezpieczających dane osobowe od strony fizycznej, technicznej oraz informatycznej (ważny składnik dokumentacji ODO)
 • Rekomendujemy do wykorzystania: „Regulamin Ochrony Danych Osobowych” jako kompleksowy spis wymagań dot. ochrony danych do przestrzegania przez osoby przetwarzające dane osobowe
 • Rekomendujemy do wykorzystania uproszczoną dokumentację RODO (dla małych firm, ZOZ, fundacji, szkół, itp.). Zaletą dokumentacji uproszczonej jest jej czytelność i ograniczenie do „twardych” wymagań RODO.

Adresaci kursu

 • osoby odpowiedzialne za wdrożenie dokumentacji RODO u siebie w organizacji
 • Inspektorzy Ochrony Danych
 • osoby chcące poznać zasady ochrony danych osobowych zawarte w RODO
 • informatycy odpowiedzialni za zabezpieczenie danych zgodnie z RODO
 • osoby realizujące usługi outsourcingu IT na rzecz klientów

Hot-line i opieka po szkoleniu

 • Cenione przez byłych uczestników: zapewniamy nieodpłatne, bezterminowe aktualizacje dokumentacji poszkoleniowej (Polityk, Instrukcji, szablonów, narzędzi)
 • Zachęcamy do nieograniczonego kontaktu telefonicznego i mailowego w celach konsultacji merytorycznych i prawnych dot. danych osobowych

Harmonogram

1. Definicje pojęć w RODO

• Urząd Ochrony Danych – zadania i kompetencje

• Dane osobowe zwykłe  i szczególne kategorie danych (zdrowotne, genetyczne, biometryczne)

• Profilowanie, pseudonimizacja, przetwarzanie danych, pojęcie rozliczalności

• Administrator, Współadministrator, Podmiot przetwarzający

• Zasady przekazywania danych innym podmiotom (udostępnianie, ujawnianie)

Ważne – Powierzenie przetwarzania-umowa powierzenia [analiza treści umowy zgodnej z RODO]

• Wyznaczenie, status i zakres zadań i odpowiedzialności Inspektora Ochrony Danych

 

2. Wymagania prawne wobec danych osobowych w świetle RODO

• Omówienie przesłanek: celowości, adekwatności i czasowości

• Omówienie przesłanek legalizujących przetwarzanie (art. 6, 9 RODO): zgoda osoby, realizacja umowy, wypełnienie obowiązku prawnego, w interesie publicznym, interesie administratora

Ważne – Spełnienie obowiązku informacyjnego RODO

[prezentacja szablonów  klauzul]

• Zasady udzielania zgody – oświadczenia i „wyraźne działanie potwierdzające”

[prezentacja klauzul zgód: na marketing, udostępnianie innym podmiotom, wizerunek, CV] 

• Prawa osób do: wglądu, sprostowania, usunięcia danych (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia danych, informacji o profilowaniu

• Naruszenie / incydent – rejestrowanie, powiadamianie UODO i osób poszkodowanych

• Sankcje karne – warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych przez UODO 

 

 3. Opracowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnej z RODO

Ważne – Prezentacja rejestrów czynności przetwarzania (cel, zakres, odbiorcy, podstawa prawna, czas przetwarzania, kategorie osób, kategorie danych, opis aktywów, operacje przetwarzania)

[10 przykładów kategorii osób w zatrudnianiu, w urzędach, pacjentów, klientów, marketingu]

• Zarządzanie upoważnieniami (na polecenie administratora, na podst. przepisu prawa, w postaci umowy powierzenia) oraz prowadzenie Ewidencji osób upoważnionych 

• Zasady wykonania oceny skutków (opis operacji i celów przetwarzania, ocena niezbędności operacji przetwarzania, analiza ryzyka, plan zaradzenia ryzyku)

• Ważne – Procedura: analizy ryzyka [prezentacja 3 arkuszy analizy ryzyka]

• Przegląd typowych zagrożeń, przykładowe wyniki analizy ryzyka

[ćwiczenie dotyczące wyznaczania zabezpieczeń mających na celu obniżenie ryzyka]

• Przegląd procedury: Instrukcja postępowania z incydentami oraz Regulaminu ODO

• Przegląd procedury: Szkolenia [prezentacja materiałów dla szkoleń wewnętrznych]

• Przegląd procedury Audyty – oceny wewnętrznej ODO na zgodność z przepisami RODO

• Omówienie Procedury przywrócenia dostępności (plan ciągłości działania)

 

4. Opracowanie Instrukcji zarządzania RODO 

• Zabezpieczenia fizyczne

• Zabezpieczenia techniczne

• Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych pracowniczych

• Metody i środki uwierzytelnienia (polityka haseł)

• Procedura tworzenia kopii zapasowych

• Utylizacja elektronicznych nośników i wydruków oraz czyszczenie danych

• Procedura zabezpieczenia systemu informatycznego

• Bezpieczeństwo przetwarzania danych poza organizacją

• Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do sieci lokalnej

• Zabezpieczenia infrastruktury IT, Regulamin komputerów przenośnych

• Zabezpieczenia aplikacji

• Procedura wykonywania przeglądów i konserwacji

 

5. Opracowanie Regulaminu ochrony danych osobowych

• Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu IT, programów

• Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy

• Polityka haseł

• Zabezpieczenie dokumentacji papierowej z danymi osobowymi

• Zasady wynoszenia nośników z danymi poza firmę/organizację

• Zasady korzystania z internetu

• Zasady korzystania z poczty elektronicznej

• Ochrona antywirusowa

• Skrócona instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

• Obowiązek zachowania poufności i ochrony danych osobowych

• Postępowanie dyscyplinarne

 

inspektor ochrony danych osobowych kurs cena | kurs ochrona danych osobowych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo | szkolenie dla iod | kurs na inspektora rodo | iod szkolenie | kurs inspektora rodo | szkolenie na inspektora ochrony danych osobowych | szkolenie na inspektora danych osobowych | specjalista ds ochrony danych osobowych kurs |szkolenie dane osobowe | inspektor ochrony danych szkolenie | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie | szkolenie z zakresu rodo

 

inspektor ochrony danych osobowych kurs cena | kurs ochrona danych osobowych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo | szkolenie dla iod | kurs na inspektora rodo | iod szkolenie | kurs inspektora rodo | szkolenie na inspektora ochrony danych osobowych | szkolenie na inspektora danych osobowych | specjalista ds ochrony danych osobowych kurs |szkolenie dane osobowe | inspektor ochrony danych szkolenie | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie | szkolenie z zakresu rodo

 

inspektor ochrony danych osobowych kurs cena | kurs ochrona danych osobowych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo | szkolenie dla iod | kurs na inspektora rodo | iod szkolenie | kurs inspektora rodo | szkolenie na inspektora ochrony danych osobowych | szkolenie na inspektora danych osobowych | specjalista ds ochrony danych osobowych kurs |szkolenie dane osobowe | inspektor ochrony danych szkolenie | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie | szkolenie z zakresu rodo

 

inspektor ochrony danych osobowych kurs cena | kurs ochrona danych osobowych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo | szkolenie dla iod | kurs na inspektora rodo | iod szkolenie | kurs inspektora rodo | szkolenie na inspektora ochrony danych osobowych | szkolenie na inspektora danych osobowych | specjalista ds ochrony danych osobowych kurs |szkolenie dane osobowe | inspektor ochrony danych szkolenie | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie | szkolenie z zakresu rodo

 

inspektor ochrony danych osobowych kurs cena | kurs ochrona danych osobowych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo | szkolenie dla iod | kurs na inspektora rodo | iod szkolenie | kurs inspektora rodo | szkolenie na inspektora ochrony danych osobowych | szkolenie na inspektora danych osobowych | specjalista ds ochrony danych osobowych kurs |szkolenie dane osobowe | inspektor ochrony danych szkolenie | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie | szkolenie z zakresu rodo

 

inspektor ochrony danych osobowych kurs cena | kurs ochrona danych osobowych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo | szkolenie dla iod | kurs na inspektora rodo | iod szkolenie | kurs inspektora rodo | szkolenie na inspektora ochrony danych osobowych | szkolenie na inspektora danych osobowych | specjalista ds ochrony danych osobowych kurs |szkolenie dane osobowe | inspektor ochrony danych szkolenie | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie | szkolenie z zakresu rodo

 

inspektor ochrony danych osobowych kurs cena | kurs ochrona danych osobowych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo | szkolenie dla iod | kurs na inspektora rodo | iod szkolenie | kurs inspektora rodo | szkolenie na inspektora ochrony danych osobowych | szkolenie na inspektora danych osobowych | specjalista ds ochrony danych osobowych kurs |szkolenie dane osobowe | inspektor ochrony danych szkolenie | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie | szkolenie z zakresu rodo

inspektor ochrony danych osobowych kurs cena | kurs ochrona danych osobowych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo | szkolenie dla iod | kurs na inspektora rodo | iod szkolenie | kurs inspektora rodo | szkolenie na inspektora ochrony danych osobowych | szkolenie na inspektora danych osobowych | specjalista ds ochrony danych osobowych kurs |szkolenie dane osobowe | inspektor ochrony danych szkolenie | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie | szkolenie z zakresu rodo

 

inspektor ochrony danych osobowych kurs cena | kurs ochrona danych osobowych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo | szkolenie dla iod | kurs na inspektora rodo | iod szkolenie | kurs inspektora rodo | szkolenie na inspektora ochrony danych osobowych | szkolenie na inspektora danych osobowych | specjalista ds ochrony danych osobowych kurs |szkolenie dane osobowe | inspektor ochrony danych szkolenie | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie | szkolenie z zakresu rodo

 

inspektor ochrony danych osobowych kurs cena | kurs ochrona danych osobowych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo | szkolenie dla iod | kurs na inspektora rodo | iod szkolenie | kurs inspektora rodo | szkolenie na inspektora ochrony danych osobowych | szkolenie na inspektora danych osobowych | specjalista ds ochrony danych osobowych kurs |szkolenie dane osobowe | inspektor ochrony danych szkolenie | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie | szkolenie z zakresu rodo

 

inspektor ochrony danych osobowych kurs cena | kurs ochrona danych osobowych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo | szkolenie dla iod | kurs na inspektora rodo | iod szkolenie | kurs inspektora rodo | szkolenie na inspektora ochrony danych osobowych | szkolenie na inspektora danych osobowych | specjalista ds ochrony danych osobowych kurs |szkolenie dane osobowe | inspektor ochrony danych szkolenie | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie | szkolenie z zakresu rodo

 

inspektor ochrony danych osobowych kurs cena | kurs ochrona danych osobowych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo | szkolenie dla iod | kurs na inspektora rodo | iod szkolenie | kurs inspektora rodo | szkolenie na inspektora ochrony danych osobowych | szkolenie na inspektora danych osobowych | specjalista ds ochrony danych osobowych kurs |szkolenie dane osobowe | inspektor ochrony danych szkolenie | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie | szkolenie z zakresu rodo

 


Zapisz się na szkolenie


Bydgoszcz, Hotel Silver, ul. Fordońska 26 A
18.09.2019

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu - 590 PLN + 23%VAT = (kwota do przelewu 725,70 PLN)

Leszek Witczak. Trener, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 7-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony informacji. Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany Audytor wiodący ISO 27001. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sfery budżetowej. Outsourcowany IOD w kilkunastu organizacjach


Radom, Hotel Poniatowski, ul. Poniatowskiego 4
23.09.2019

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu - 590 PLN + 23%VAT = (kwota do przelewu 725,70 PLN)

Leszek Witczak. Trener, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 7-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony informacji. Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany Audytor wiodący ISO 27001. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sfery budżetowej. Outsourcowany IOD w kilkunastu organizacjach

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej