UWAGA: OPIS SZKOLENIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ TERMINARZA


ONLINE, 450 PLN netto (do przelewu 553,5 PLN brutto)
27.01.2021 g. 09:00-16:00

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu - 450 PLN + 23%VAT

Jacek Zontek: Szkoleniowiec, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Audytor wiodący ISO 27001. Pełni funkcję IOD w ponad 20 podmiotach w Polsce. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w podmiotach komercyjnych i budżetowych


ONLINE, 450 PLN netto (do przelewu 553,5 PLN brutto)
11.02.2021 g. 09:00-16:00

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu - 450 PLN + 23%VAT

Leszek Witczak - trener, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 8-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony informacji. Absolwent studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany Audytor wiodący ISO 27001 oraz Audytor wewnętrzny ISO 27701 (Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - Ochrona Prywatności). Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sfery budżetowej. Od 7 lat z powodzeniem wspiera Administratorów w zakresie ODO, również jako Outsourcowany IOD w kilkunastu organizacjach.


ONLINE, 450 PLN netto (do przelewu 553,5 PLN brutto)
23.02.2021 g. 09:00-16:00

Jacek Zontek: Szkoleniowiec, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Audytor wiodący ISO 27001. Pełni funkcję IOD w ponad 20 podmiotach w Polsce. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w podmiotach komercyjnych i budżetowych

SZKOLENIE ONLINE NA ŻYWO

 • Pierwsze w Polsce kompleksowe szkolenie ONLINE 1 dniowy kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO.
 • Proponowane szkolenie jest internetowym odpowiednikiem jednego z najpopularniejszych szkoleń RODO w Polsce – ponad 27 tys. uczestników, które nasza firma organizuje nieprzerwanie od 12 lat
 • UWAGA: Nawet laik komputerowy poradzi sobie z uczestnictwem na tym szkoleniu

Adresaci kursu

 • Inspektor Ochrony Danych oraz  Specjalista ds. ODO – jako osoba początkująca lub średnio zaawansowana
 • osoby chcące poznać zasady ochrony danych osobowych zawarte w RODO
 • informatycy odpowiedzialni za zabezpieczenie danych zgodnie z RODO
 • osoby realizujące usługi outsourcingu IT na rzecz klientów

Sposób realizacji kursu online

• Szkolenie w czasie rzeczywistym – 6 godzin wraz z przerwami w grupie ok. 10 uczestników

• Możliwość dyskusji na żywo z trenerem i z innymi uczestnikami oraz widzenia się nawzajem (gdy mają Państwo kamerkę)

• Na swoim ekranie zobaczą Państwo jednocześnie: trenera, który omawia slajdy szkolenia oraz prezentuje dokumenty RODO w Wordzie, Excelu Pdf

 • Przed szkoleniem otrzymają Państwo materiały szkoleniowe w pdf, aby móc sporządzać notatki w trakcie jego trwania


Procedura rejestracji i uczestnictwa

1. Podaj swoje dane kontaktowe na Formularzu zgłoszenia

2. Po otrzymaniu zgłoszenia zadzwonimy do Ciebie i przeprowadzimy próbę połączenia w ZOOM

3. Po rozmowie telefonicznej wyślemy maila z linkiem dostępowym do właściwego szkolenia

4. W dniu szkolenia klikniesz na wspomniany link dostępowy i automatycznie dołączysz do grupy szkoleniowej

 

Ogólna informacja o kursie

 • Intensywny kurs o praktycznym podejściu oparty o przegląd wszelkich niezbędnych dokumentów RODO. Dostarcza niezbędej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Specjalisty ds. ochrony danych

 

 • Korzyścią z ukończenia kursu jest znaczące przyspieszenie i ułatwienie prac podczas opracowania i wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych i innych dokumentów związanych z RODO

 

 • Każdy uczestnik kursu otrzyma jeden z najobszerniejszych w Polsce pakietów dokumentacji RODO (ponad 75 dokumentów polityk, rejestrów, załączników, klauzul, szablonów, narzędzi w excelu i dokumentów w formacie word) i będzie mógł je samodzielnie adaptować do własnych potrzeb

 

 • Gwarantujemy późniejszą nieodpłatną aktualizację pakietu

 

 • Udostępniona dokumentacja (w wersji uproszczonej i rozszerzonej) może być zastosowana do firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń, małych i dużych organizacji

Zagadnienia poruszane na kursie

 • Ważne – zapewniamy dokumentację dla procesu rekrutacji i zatrudniania oraz dla monitoringu wizyjnego, sprawdzaną na kontrolach UODO i PIP, wymaganą Kodeksem Pracy oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

 

 • Zapoznajemy z wymaganiami prawnymi RODO oraz obecnie obowiązującymi polskimi przepisami z zakresu ochrony danych

 

 • Zapoznajemy z wymaganiami tzw. RODO sektorowego (Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679)

 

 • Przedstawiamy najnowsze interpretacje przepisów RODO prezentowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Cyfryzacji i Grupę roboczą art 29

 

 • Ważne – Przedstawiamy rozbudowany zestaw klauzul informacyjnych wraz ze scenariuszami wykonania obowiązku informacyjnego (stały element kontroli UODO)

 

 • Prezentujemy na przykładach podstawy prawne legalności przetwarzania danych w przypadku, gdy są one zbierane przez Administratora oraz w przypadkach  udostępniania ich innym podmiotom (art 6 i art 9 RODO)

 

 • Omawiamy zasadę adekwatności, czasowości (retencji) i minimalizacji zakresu

 

 • Zapoznajemy z 10-cioma rzeczywistymi Rejestrami Czynności Przetwarzania (RCP), między innymi dla: kandydatów, pracowników, kontrahentów, klientów podmiotów publicznych oraz przedsiębiorstw, uczniów, pacjentów, monitoringu wizyjnego

 

 • Wyjaśniamy w jakich sytuacjach należy podpisać umowę powierzenia z podmiotem przetwarzającym oraz poddajemy przeglądowi treść przykładowych umów powierzenia

 

 • Przeprowadzamy przykładowy proces oceny skutków (DPIA/analizy ryzyka) i prezentujemy wyniki, które sprawdzane są na ewentualnej kontroli UODO

 

 • Ważne – Omawiamy sposoby upoważniania osób w obecnej wykładni RODO oraz w tzw. RODO sektorowym (Ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679)

 

 • Prezentujemy Regulamin Ochrony Danych Osobowych oraz materiały szkoleniowe, jako formy zapoznania osób upoważnionych z przepisami RODO

 

 • Przedstawiamy Instrukcję zarządzania RODO, jako kluczowy dokument zawierający wszystkie istotne procedury ochrony fizycznej oraz informatycznej, które Administrator powinien stosować w celu fizycznego zabezpieczenia danych oraz w systemach informatycznych

 

 • Przedstawiamy procedurę zgłaszania incydentów do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodną z  definicją pojęcia „ryzyka” i „wysokiego ryzyka” wypracowaną obecne przez UODO

 

 • Ważne – Omawiamy dokumentację dla monitoringu wizyjnego, sprawdzaną na kontrolach UODO i PIP

 

 • Wyjaśniamy najważniejsze pojęcia RODO: udostępnianie, powierzenie danych, odbiorca danych, kategorie osób, kategorie danych, profilowanie, ocena skutków (DPIA), analiza ryzyka, usprawiedliwiony interes administratora, warstwowa klauzula informacyjna, rozliczalność

Poszkoleniowe korzyści przysługujące każdemu z uczestników

 • Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat kompetencyjny Inspektora Ochrony Danych

 

 • Każdy z uczestników otrzyma mailem rozbudowaną Politykę Ochrony Danych z załącznikami dla firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń

 

Szczegółowa zawartość materiałów wysyłanych do uczestników

 • Prawie 30 klauzul informacyjnych oraz scenariuszy wykonania obowiązku informacyjnego. Klauzule dotyczą między innymi kandydatów do pracy, pracowników, monitoringu wizyjnego, kontrahentów, klientów e-commerce, klientów urzędów, uczestników przetargów, klientów OPS i PUP,  pacjentów placówek i szpitali, beneficjentów fundacji i wielu innych
 
 • aktualizowany pakiet dokumentów wymaganych polskimi przepisami: regulamin monitoringu, upoważnienia, kwestionariusze osobowe dla kandydatów do pracy, pracowników

 

 • Excelowy nieodpłatny program do zarządzania upoważnieniami i ewidencją osób upoważnionych, dostosowany do wymagań tzw. RODO sektorowego

 

 • 10 zanonimizowanych rzeczywistych rejestrów czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania dla Podmiotu przetwarzającego

 

 • Proces przeprowadzania oceny skutków (DPIA) /analizy ryzyka oraz 3 praktyczne  arkusze analizy ryzyka (w Wordzie i w Excelu), które warto wykorzystać do   udokumentowania własnej oceny skutków/analizy ryzyka

 

 • Zapewniamy dokument: „Instrukcja zarządzania RODO”, który zawiera komplet istotnych procedur zabezpieczających dane osobowe od strony fizycznej, technicznej oraz informatycznej (ważny składnik dokumentacji ODO)

 

 • Zapewniamy dokument:  „Regulamin Ochrony Danych Osobowych” jako kompleksowy spis wymagań dot. ochrony danych do przestrzegania przez osoby przetwarzające dane osobowe

 

 • Ważne – zapewniamy uproszczoną dokumentację RODO (dla małych firm, ZOZ, fundacji, szkół, itp.). Zaletą dokumentacji uproszczonej jest jej czytelność i ograniczenie do niezbędnego minimum


Hot-line i opieka po szkoleniu

 • Cenione przez byłych uczestników: zapewniamy nieodpłatne, bezterminowe aktualizacje dokumentacji poszkoleniowej (Polityk, Instrukcji, szablonów, narzędzi)
 
 • Zachęcamy do nieograniczonego kontaktu telefonicznego i mailowego w celach konsultacji merytorycznych i prawnych dot. danych osobowych

Harmonogram warsztatów

09:00 - 11:00

 • 1. Definicje pojęć w RODO

 • Urząd Ochrony Danych – zadania i kompetencje

 • Dane osobowe zwykłe  i szczególne kategorie danych (zdrowotne, genetyczne, biometryczne)

 • Profilowanie, pseudonimizacja, przetwarzanie danych, pojęcie rozliczalności

 • Administrator, Współadministrator, Podmiot przetwarzający

 • Zasady przekazywania danych innym podmiotom (udostępnianie, ujawnianie)

 • Ważne – Powierzenie przetwarzania-umowa powierzenia [analiza treści umowy]

 • Wyznaczenie, status i zakres zadań i odpowiedzialności Inspektora Ochrony Danych

11:00 - 12:00

 • 2. Wymagania prawne wobec danych osobowych w świetle RODO

 • Omówienie przesłanek: celowości, adekwatności i czasowości

 • Omówienie przesłanek legalizujących przetwarzanie (art. 6, 9 RODO): zgoda osoby, realizacja umowy, wypełnienie obowiązku prawnego, w interesie publicznym, interesie administratora

 • Ważne – Spełnienie obowiązku informacyjnego RODO 

  [prezentacja szablonów  klauzul – klauzul kaskadowych]

 • Zasady udzielania zgody – oświadczenia i „wyraźne działanie potwierdzające” 

  [prezentacja klauzul zgód: na marketing, udostępnianie innym podmiotom, wizerunek, CV]

 • Prawa osób do: wglądu, sprostowania, usunięcia danych (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia danych, informacji o profilowaniu

 • Naruszenie / incydent – rejestrowanie, powiadamianie UODO i osób poszkodowanych
 • Sankcje karne – warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych przez UOD

12:00 - 13:30

 • 3. Opracowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnej z RODO

 • Ważne – Prezentacja rejestrów czynności przetwarzania (cel, zakres, odbiorcy, podstawa prawna, czas przetwarzania, kategorie osób, kategorie danych, opis aktywów, operacje przetwarzania) [10 przykładów kategorii osób w zatrudnianiu, w urzędach, lecznictwie, oświacie, B2B, marketingu
 • Waźne – Zarządzanie upoważnieniami (na polecenie administratora, na podst. przepisu prawa, w postaci umowy powierzenia) oraz prowadzenie Ewidencji osób upoważnionych [prezentacja pisemnych upoważnień]
 • Zasady wykonania oceny skutków (opis operacji i celów przetwarzania, ocena niezbędności operacji przetwarzania, analiza ryzyka, plan zaradzenia ryzyku)
 • Ważne – Procedura: analizy ryzyka [prezentacja 3 arkuszy analizy ryzyka]

 • Przegląd typowych zagrożeń, przykładowe wyniki analizy ryzyka 

  [ćwiczenie dotyczące wyznaczania zabezpieczeń mających na celu obniżenie ryzyka]

 • Przegląd procedury: Instrukcja postępowania z incydentami oraz Regulaminu ODO

 • Przegląd procedury: Szkolenia [prezentacja materiałów dla szkoleń wewnętrznych]

 • Przegląd procedury Audyty – oceny wewnętrznej ODO na zgodność z przepisami RODO

 • Omówienie Procedury przywrócenia dostępności (plan ciągłości działania)

 

14:00 - 15:15

 • 4. Opracowanie Instrukcji zarządzania RODO 
 • Zabezpieczenia fizyczne
 • Zabezpieczenia techniczne
 • Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych pracowniczych
 • Metody i środki uwierzytelnienia (polityka haseł)
 • Procedura tworzenia kopii zapasowyc
 • Utylizacja elektronicznych nośników i wydruków oraz czyszczenie danych
 • Procedura zabezpieczenia systemu informatycznego
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych poza organizacją
 • Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do sieci lokalnej
 • Zabezpieczenia infrastruktury IT, Regulamin komputerów przenośnych
 • Zabezpieczenia aplikacji
 • Procedura wykonywania przeglądów i konserwacji
 

15:15 - 16:00

 • 5. Opracowanie Regulaminu ochrony danych osobowych
 • Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu IT, programów
 • Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy
 • Polityka haseł
 • Zabezpieczenie dokumentacji papierowej z danymi osobowymi
 • Zasady wynoszenia nośników z danymi poza firmę/organizację
 • Zasady korzystania z internetu
 • Zasady korzystania z poczty elektronicznej
 • Ochrona antywirusowa
 • Skrócona instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
 • Obowiązek zachowania poufności i ochrony danych osobowych
 • Postępowanie dyscyplinarne

Zapisz się na szkolenie


ONLINE, 450 PLN netto (do przelewu 553,5 PLN brutto)
27.01.2021 g. 09:00-16:00

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu - 450 PLN + 23%VAT

Jacek Zontek: Szkoleniowiec, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Audytor wiodący ISO 27001. Pełni funkcję IOD w ponad 20 podmiotach w Polsce. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w podmiotach komercyjnych i budżetowych


ONLINE, 450 PLN netto (do przelewu 553,5 PLN brutto)
11.02.2021 g. 09:00-16:00

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu - 450 PLN + 23%VAT

Leszek Witczak - trener, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 8-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony informacji. Absolwent studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany Audytor wiodący ISO 27001 oraz Audytor wewnętrzny ISO 27701 (Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - Ochrona Prywatności). Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sfery budżetowej. Od 7 lat z powodzeniem wspiera Administratorów w zakresie ODO, również jako Outsourcowany IOD w kilkunastu organizacjach.


ONLINE, 450 PLN netto (do przelewu 553,5 PLN brutto)
23.02.2021 g. 09:00-16:00

Jacek Zontek: Szkoleniowiec, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Audytor wiodący ISO 27001. Pełni funkcję IOD w ponad 20 podmiotach w Polsce. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w podmiotach komercyjnych i budżetowych

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej