Przejdź do treści

Outsourcing

Wsparcie Admistratora (bez IOD)

Szczegółowy opis

Zapewniamy pełne przejęcie obowiązków Administratora wynikających z RODO, nie pełniąc funkcji IOD.

 Warunki:

  • Obowiązuje zryczałtowana płatność miesięczna ustalana przez Strony
  • Usługa Wsparcia wymaga podpisania przez Klienta umowy na jej świadczenie.

 

1. Prowadzenie wymaganych audytów wewnętrznych na podstawie rekomendacji RODO

Prowadzenie cyklicznych kontroli (sprawdzeń) zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. Sporządzanie raportu pokontrolnego (sprawozdania) i przedkładanie go do ADO lub sporządzenie raportu z audytu wewnętrznego na zgodność z przepisami RODO.

 

2. Opracowanie dokumentacji ODO, zgodnie z przepisami RODO

Tworzenie i aktualizacja Polityk Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi wraz z niezbędnymi załącznikami i formularzami.

 

3. Kontrola legalności przetwarzania zbiorów danych, zgodnie z przepisami RODO

Identyfikacja podstaw prawnych legalizujących przetwarzanie D.O. (art. 6, 9 RODO). W przypadku stwierdzenia uchybień, pomoc w przywróceniu stanu zgodnego z prawnym.

 

4. Nadzór nad realizacją tzw. obowiązku informacyjnego, zgodnie z przepisami RODO

Opracowanie i wdrożenie klauzul wynikających z obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13, 14 i 15 RODO

 

5. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania lub rejestrów kategorii czynności przetwarzania zgodnych z RODO

Wykonanie i prowadzenie rejestru czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust.1 i ust.2 RODO.

 

6. Zapoznanie pracowników i współpracowników z zasadami ochrony danych osobowychzgodnie z RODO

Prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zasad przestrzegania ochrony danych osobowych lub zapoznanie osób z Polityką lub regulaminem ODO.

 

7. Zarządzanie upoważnieniami, oświadczeniami i umowami poufności

Gromadzenie pisemnych oświadczeń/umów poufności od pracowników i podwykonawców. Udostępnienie narzędzia do wydawania/anulowania upoważnień do przetwarzania zbiorów.

 

8. Organizacja formalnych zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zgodnie z przepisami RODO

Tworzenie umów powierzenia (poufności), wsparcie podczas negocjacji i podpisania ich przez podmioty posiadające dostęp do danych osobowych.

 

9. Organizacja przeprowadzanie procesu analizy ryzyka i wyznaczanie zabezpieczeń zgodnych z przepisami RODO

Cykliczne przeprowadzanie analizy ryzyka przy współudziale administratora lub inspektora ochrony danych. Wyznaczanie i nadzór nad wdrażaniem zabezpieczeń organizacyjno-technicznych

 

10. Zarządzanie w sytuacjach wystąpienia incydentów bezpieczeństwa i sporach

Wsparcie w opanowaniu kryzysów (np. wyciek, upublicznienie danych, skargi). Wsparcie prawidłowej komunikacji w kontaktach z policją, prasą, poszkodowanymi i innymi instytucjami.

 

11. Reprezentowanie ADO w kontaktach z Organem Nadzorczym (PUODO)

Pomoc w kontakcie i korespondencji z PUODO w trybie administracyjnym oraz podczas kontroli zlecanych lub prowadzonych przez PUODO

 

12. Opiniowanie dokumentów organizacji pod kątem zgodności z przepisami RODO

Opiniowanie i dostosowanie dokumentacji organizacji do wymagań RODO (np. klauzule zgody, poufności, informacyjne, umowy klienckie, oferty, treść mailingu).

 

13. Formułowanie wniosków do Zarządu, dotyczących poprawy bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO

Tam, gdzie to konieczne sporządzanie wniosków wymagających decyzji Zarządu, np.: inwestycje dot. zakupu zabezpieczeń fizycznych, technicznych i informatycznych, procedur zabezpieczających.

 

14. Współpraca z informatykami w zakresie wdrażania zabezpieczeń informatycznych

Wyznaczanie wymaganych ustawowo zabezpieczeń. W przypadku braku, nadzór nad ich wdrożeniem.

 

15. Kontrola zgodności oprogramowania z przepisami RODO

Pomoc w dostosowaniu, doborze lub zmianie oprogramowania do przetwarzania danych osobowych, aby spełniało wymagania rozporządzenia wymagania RODO

 Zontek i Wspólnicy

Spółka komandytowa

 

 ul. F. Płaskowickiej 46/129

02-778 Warszawa

 

tel. 22 406 82 91

tel. 22 406 82 92

fax: 22 37 82 970

biuro@zontekiwspolnicy.pl

 

Copyrights © 2017 Zontek i Wspólnicy Sp.k.